Regulamin

Regulamin korzystania z Handlowej Platformy Internetowej Partner w Biurze - https://hpi.pwbiuro.pl/

Regulamin Handlowej Platformy Internetowej Partner w Biurze, zwanej dalej HPI, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem https://hpi.pwbiuro.pl/

Ilekroć w Regulaminie mowa jest oWarunki ogólne, warunki zamawiania i sprzedaży

 1. HPI jest dedykowana do obsługi podmiotów gospodarczych.
 2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem https://hpi.pwbiuro.pl/
 3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówień jest dokonanie rejestracji w systemie HPI. Rejestracja dokonywana jest przez pracowników PwB na podstawie wysłanego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://hpi.pwbiuro.pl/ w zakładce Informacje: „Jak założyć nowe konto w platformie HPI?” . Wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, pełnej nazwy firmy, danych teleadresowych oraz numerów NIP i Regon firmy. Dane te zostaną zweryfikowane przez pracowników PwB i następnie na ich podstawie zostaną Klientowi przesłane, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy, parametry konta dostępowego, czyli nazwa Użytkownika (login) oraz hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego Użytkownikowi.
 6. Wysłanie Formularza Rejestracyjnego oraz pierwsze zalogowanie się dowolnego Użytkownika Klienta w HPI stanowi akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 7. Z chwilą pierwszego zalogowania się dowolnego Użytkownika Klienta w HPI zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 8. PwB zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do HPI bez podania przyczyn.
 9. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta, bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw, w zakresie przyznanego dostępu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika i dlatego na nim spoczywa obowiązek cofnięcia lub ograniczenia zakresu dostępu do HPI lub poinformowania na piśmie o takim fakcie Firmy Partnerskiej PwB.
 12. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail, a w przypadku zmiany do aktualizacji informacji w swoim Koncie Dostępowym/-tach -ych.
 13. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Dostępowym i jako taki jest wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług w ramach danego Konta Dostępowego.
 14. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z PwB poprzez serwis HPI, to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa (np. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Google Chrome).
 15. Złożenie zamówienia w HPI jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez Użytkownika, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
 16. PwB zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 17. PwB zastrzega sobie prawo do: przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisów i dowolnej modyfikacji świadczonych usług bez powiadamiania o takim zamiarze oraz wysyłania na Adresy e-mail Klientów komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług, a także usunięcia Konta Dostępowego w przypadku przerwy w jego użytkowaniu trwającej dłużej, niż 12 miesięcy.
 18. PwB zobowiązuje się do nie dostarczania Klientom treści o charakterze bezprawnym.
 19. Klient ma prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta Dostępowego w dowolnym momencie w ramach przyporządkowanych do niego ustawień.
 20. Klient korzystając z Serwisu HPI zobowiązany jest do powstrzymania się od wykorzystywania go w sposób sprzeczny z prawem.
 21. Warunki handlowe, czyli ceny określonych produktów, formy płatności oraz czas realizacji dostaw uzgadniane są indywidualnie z przedstawicielami Firmy Partnerskiej PwB, obsługującej danego Klienta.
  1. Dostawy realizowane są transportem własnym PwB bądź poprzez firmę kurierską.
  2. Dostawy zamówień o wartości powyżej 100,00 PLN netto realizowane są bezpłatnie.
  3. Zamówienia o wartości poniżej 100,00 PLN netto realizowane są odpłatnie (chyba, że umowa stanowi inaczej). Koszt takiej dostawy wynosi standardowo 16,00 PLN netto / 19,68 PLN brutto.
 22. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) bądź, o ile umowa z Klientem stanowi inaczej, dowód magazynowy WZ. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 23. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez pracowników Działu Handlowego PwB; zamówienie takie może zostać anulowane lub zmienione. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 24. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia bądź zamianą na towar równoważny. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zamianę towaru albo wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może ono zostać zrealizowane częściowo bądź całkowicie anulowane.
 25. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Partnerskiej PwB obsługującej danego Klienta nie są przyjmowane, chyba, że ustalono inaczej z pracownikiem Firmy Partnerskiej PwB.
 26. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając informację do Realizatora (za pośrednictwem komunikatu z poziomu zamówienia lub poczty e-mail) pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.
 27. HPI zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 28. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług, a Usługodawca zobowiązuje się je rozpatrywać.
 29. Reklamacja powinna mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności.Adresem właściwym dla składania reklamacji jest adres realizatora bądź Adres Kontaktowy.
 30. Termin złożenia reklamacja, to 30 dni od daty wykonania usługi lub terminu, w którym usługa miała być wykonana.
 31. Termin rozpatrzenia reklamacji, to 14 dni od daty jej otrzymania przez PwB z możliwością jego przedłużenia. O ewentualnym przedłużeniu rozpatrywania reklamacji PwB powiadomi reklamującego.
 32. W przypadku naruszenia warunków reklamacji opisanych w 29 i 30 PwB zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania reklamacji.
 33. PwB zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty HPI, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach HPI bądź wprowadzania w nich innych zmian.
 34. Użytkownik dokonujący zamówień w HPI ma prawo do korzystania z raportów sprzedaży, posiada wgląd do historii zamówień oraz może optymalizować zamówienia poprzez korzystanie z budżetowania kwotowego bądź ilościowego MPK (Miejsc Powstawania Kosztów).
 35. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny do HPI wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych, przez Firmy Partnerskie PwB w celach handlowych, statystycznych i marketingowych.
 36. Przyznanie Użytkownikowi prawa dostępu do HPI jednoznaczne ze zgodą na otrzymywania informacji handlowej PwB za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej kontaktując się administratorem HPI.
 37. Przedstawione w HPI dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PARTNER W BIURZE Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000012297, NIP 648-23-85-779, REGON 003477-501, adres: 41-803 Zabrze ul. Ogrodowa 5
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu:
  1. wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym / usługowym, prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach, usługach i promocjach oferowanych przez PARTNER W BIURZE Sp. z o.o. , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PARTNER W BIURZE Sp. z o.o., a w szczególności:
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
   • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie a) art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 41 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 41 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta wyrażona za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez PwB mogą być także udostępnione:
  1. kontrahentom PwB, z którym firma partnerska PwB zawarła umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna, obsługa teleinformatyczna) na podstawie umów zawartych z firmą partnerską PwB
  2. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  1. Adresów e-mail,
  2. Numerów telefonów,
  3. Imion i Nazwisk,
  4. Firm,
  5. Numerów NIP,
  6. Adresów firm,
 8. PwB zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Klientom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych, Realizatorem lub poprzez edycję danych konta,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust. 46 należy skontaktować się z Realizatorem, Firmą Partnerską PwB lub Administratorem danych, czyli PARTNER W BIURZE Sp. z o.o., korzystając z adresu e-mail odo@pwbiuro.pl
 11. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez PwB, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1. dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2. stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,