Regulamin

Regulamin korzystania z Handlowej Platformy Internetowej Partner w Biurze - www.hpi.pwbiuro.pl

Regulamin Handlowej Platformy Internetowej Partner w Biurze www.hpi.pwbiuro.pl, zwanej dalej HPI, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów  za pośrednictwem www. hpi.pwbiuro.pl

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Warunki ogólne, waunki zamawiasnia i sprzedaży

 1. HPI jest dedykowana do obsługi podmiotów gospodarczych.
 2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.hpi.pwbiuro.pl
 3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówień jest dokonanie rejestracji w systemie HPI. Rejestracja dokonywana jest przez pracowników PwB na podstawie wysłanego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.hpi.pwbiuro.pl w zakładce Informacje: „Jak założyć nowe konto w platformie HPI?” . Wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, pełnej nazwy firmy, danych teleadresowych firmy oraz danych rejestracyjnych. Dane te zostaną zweryfikowane przez pracowników PwB i następnie na ich podstawie zostaną Klientowi przesłane, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy, parametry logowania, czyli nazwa Użytkownika (login) oraz hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego Użytkownikowi.
 6. Wysłanie Formularza Rejestracyjnego stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. PwB zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do HPI bez podania przyczyn.
 8. Użytkownik jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta, bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw, w zakresie przyznanego dostępu.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika i dlatego na nim spoczywa obowiązek cofnięcia lub ograniczenia zakresu dostępu do HPI lub poinformowania na piśmie o takim fakcie Firmy Partnerskiej PwB.
 10. Złożenie zamówienia w HPI jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez Użytkownika, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
 11. Warunki handlowe, czyli ceny określonych produktów, formy płatności oraz czas realizacji dostaw uzgadniane są indywidualnie z przedstawicielami Firmy Partnerskiej PwB, obsługującej danego Klienta.
  1. Dostawy realizowane są transportem własnym PwB bądź poprzez firmę kurierską.
  2. Dostawy zamówień o wartości powyżej 100,00 PLN netto realizowane są bezpłatnie.
  3. Zamówienia o wartości poniżej 100,00 PLN netto realizowane są odpłatnie (chyba, że umowa stanowi inaczej). Koszt takiej dostawy wynosi standardowo 16,00 PLN netto / 19,68 PLN brutto.
 12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) bądź, o ile umowa z Klientem stanowi inaczej, dowód magazynowy WZ. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 13. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez pracowników Działu Handlowego PwB ; zamówienie takie może zostać anulowane lub zmienione. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 14. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może ono zostać zrealizowane częściowo bądź całkowicie anulowane.
 15. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Partnerskiej PwB obsługującej danego Klienta nie są przyjmowane, chyba, że ustalono inaczej z pracownikiem Firmy Partnerskiej PwB.
 16. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając informację do Realizatora (za pośrednictwem komunikatu z poziomu zamówienia lub poczty e-mail) pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.
 17. HPI zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. 
 18. PwB zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty HPI, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach HPI bądź wprowadzania w nich innych zmian.
 19. Użytkownik dokonujący zamówień w HPI ma prawo do korzystania z raportów sprzedaży, posiada wgląd do historii zamówień oraz może optymalizować zamówienia poprzez korzystanie z budżetowania kwotowego bądź ilościowego MPK (Miejsc Powstawania Kosztów).
 20. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny do HPI wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych, przez Firmy Partnerskie PwB w celach handlowych, statystycznych i marketingowych.
 21. Przyznanie Użytkownikowi prawa dostępu do HPI jednoznaczne ze zgodą na otrzymywania informacji handlowej PwB za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej kontaktując się administratorem HPI.
 22. Przedstawione w HPI dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego